Durma – Duraklama Parketme Kuralları

Durma
     Araçların; görevli kişilerce, verilen dur emrinde, sesli, işaretli dur emrinde veya kırmızı ışıkta işaret levhalarına uyularak veya önündeki araçların durması ve arıza halleri gibi her türlü trafik mecburiyeti nedeni ile durdurulması halleri “Durma” dır.
     Gereksiz olarak trafiği aksatacak, engelleyecek ve tehlikeye düşürecek şekilde araçların durdurulması yasaktır.
Duraklama
     Durma halleri dışında yolcu indirip bindirmek, yük yüklemek veya boşaltmak veya beklemek amacı ile araçların kısa süreler içinde durdurulması “Duraklama” dır.
     Duraklama, bekleme amacıyla yapılıyorsa, bunun süresi en çok 5 dakikadır. Bu sürenin geçirilmesi park etme sayılır.
Duraklamada Alınacak Tedbirler
1- En uygun yerin seçilmesi,
2- Bulunulan şeritte en az yer işgal edilmesi,
3- Varsa banketten yararlanılması,
4- Duraklama amacı uzun süre beklemeyi gerektiriyor ise, park etmede alınacak önlemlerin alınması, gerekli hallerde park ışıklarının yakılması,
5- Diğer araçların geçişini ve yayaların yürümesini zorlaştırmayacak, yüklerin boşaltılması veya yüklenmesi sırasında başkalarına zarar vermeyecek, karayolu yapısını bozmayacak ve kirletmeyecek şekilde tedbirler alınması zorunludur.

 Taşıt yolu üzerinde;

    1-Duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde,

    2-Sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç)
 
 3-Yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde,
    4-Kavşaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleşim birimleri içinde 5m. ve yerleşim birimleri dışında 100m. mesafede,

    5-Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerlerde ve dönemeçlerde,

    6-Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında (duraklamaya izin verilen taşıtın dışındakiler için),

    7-Duraklayan veya park edilen araçların yol tarafındaki yanında,

    8-İşaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında, yerleşim birimi içinde 15m. ve yerleşim birimi dışında 100m. mesafede,

    9-Zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında, taşıt yolu üzerinde, duraklamak yasaktır.

PARK ETMEDE ALINACAK TEDBİRLER
Park etme araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasıdır. Aracın çalışır durumda olması veya içinde insan bulunması park etme amacını değiştirmez.
    1-Park edilen aracın el freninin çekilmesi,
    2-Aracın motorunun durdurulması,
    3-Eğimli yollarda inişte geri, yokuşta birince vitese takılması,
    4-Tekerleklerin sağa çevrilmesi,
    5-Eğimli yoldaki araç; kamyon, çekici veya otobüs ise, her iki arka tekerleğinin, ayrıca römorkların ve birden fazla ise, her bir römorkun arka tekerleklerinin inişte ön, çıkışta arka taraflarına niteliklere uygun takoz konulması,
    6-Aracın terk edilmesi halinde; camların kapatılarak, kapıların kilitlenmesi zorunludur. 

PARK ETMENİN YASAK OLDUĞU YERLER VE HALLER

1-Duraklamanın yasak olduğu yerlerde,

 

2-Park etmenin trafik işareti ile yasaklandığı yerlerde,  

 

 

 

 

  3-Geçiş yolları önünde ve üzerinde,

  4-Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5m.lik mesafe içinde,

5-Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirtilen levhalara her iki yönden15m.’lik mesafede

6-Üç veya daha fazla şerit olan karayolunda ortadaki şeritte

 

7-Üç veya daha fazla şeritli yollarda, aksine bir işaret bulunmadıkça gidiş yönüne ayrılmış en sağ şerit dışındaki şeritlerde,
8-Kurallara uygun olarak park etmiş araçların çıkışına engel olacak şekilde ve yerlerde

9-Geçiş üstünlüğü olan araçların gidiş ve çıkışlarının yapıldığı yerleri belirten işaret levhalarına 15m.’lik mesafe içinde,

10-Kamunun faydalandığı; herkesin araçları ile girip çıkabildiği park, bahçe, garaj, sinema vb. her çeşit tesisin, fabrika,atölye, iş hanı ve benzeri işyerlerinin, okul, hastane ve benzerlerinin giriş çıkış kapılarının her iki yönünden 5 m.’lik mesafe içinde, 

11-Park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirlenmemiş alt ve üst geçitler ile köprüler üzerinde veya buralara 10 m.’lik mesafe içinde,     

12-Belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, trafik komisyonları kararları ile ayrılmış ve bir işaretle belirlenmiş bulunan park yerlerinde (izin verilen araçlar hariç) 

13-Yayaların geçişine engel olmayacak şekilde ayrılmış, işaretlerle belirlenmiş ve il/ilçe trafik komisyonunca karara bağlanmış olmak şartıyla, geniş ve uygun durumdaki yaya yollarında bulunan park yerleri dışındaki yaya yollarında,

14-Zorunlu haller dışında yerleşim yerleri dışındaki karayollarında taşıt yolu üzerinde,

15-İşaret levhalarında gösterilen park etme süresi veya zamanı dışında,

16-Park etme için ayrılmış olan yerlerde belirlenmiş şekle aykırı olarak veya süre dışında, 

17-Belirli süreler için ücret ödenerek park etme izni verilen ve bu amaçla özel cihaz (parkmetre) bulunduran yerlerde ücret ödemeden park etme veya süresi dışında park etmek yasaktır.  

NOT: Yerleşim birimleri içindeki karayollarında bir trafik işareti ile izin verilmedikçe, duraklama ve arızalanma gibi zorunlu sebepler dışında kamyon, çekici, otobüs ve bunların römorkları ile birlikte, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerinin park edilmesi yasaktır. Köy ve belde gibi küçük yerleşim birimleri bu hükmün dışındadır.

DURAKLANAN VE PARK EDİLEN YERDEN ÇIKIŞ
      Araç sürücüleri durakladıkları veya park ettikleri yerden çıkarken:
1-Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri,
2-Sakıncalı bir durum olmadığını gördükten sonra araçlarını çalıştırmaları,
3-Işıkla veya kolla, gerekli hallerde her ikisi ile aynı zamanda çıkış işareti vermeleri,
4-Görüş alanları dışında kalan yerler varsa veya araçları kamyon, çekici, otobüs veya römork takılı bir araç ise tehlikesizce hareket edebilmeleri ve uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları,
5-Yoldan geçen araçlara geçiş kolaylığı sağlayıp, güvenli durumun oluştuğuna emin olduktan sonra manevraya başlamaları ve manevra bitinceye kadar gerekli önlemleri devam ettirmeleri zorunludur.                                              
NOT: Kamu hizmeti yolcu taşıtlarının duraklara giriş ve çıkışlarını kolaylaştırmak üzere, gerekli hallerde ilerleyen ve bulundukları yerden çıkacak veya şerit değiştirecek olan araç sürücüleri manevralarını geciktirmek zorundadırlar.
ARAÇLARIN KALDIRILMASI ESASLARI
      Park edilmiş araçlar ile yukarıda sayılan yerler dışında kalan fakat belirgin şekilde trafik düzenini ve güvenliğini etkilediği görülen ve sahibi bulunmayan ve yasak yerde olmasa bile genel güvenlik bakımından tehlike yarattığı anlaşılan araçlar trafik zabıtasınca, trafik zabıtasının görev almadığı veya bulunmadığı yerlerde genel zabıta tarafından kaldırılır.
NOT: Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında taşıt yolu üzerinde mecburi haller dışında ve gerekli önlemleri almadan park etmiş araçları yolun yapım ve bakımından sorumlu olan kuruluşlar da kaldırmaya yetkilidir.Yasak yerlere park edilmiş araçlar özel tertibatlı bir araçla (kurtarıcı veya çekici) çekilerek belli bir yerde muhafaza altına alınır.
      Araç sahipleri araçlarının kaldırılıp götürülmesi sebebiyle yapılmış olan bütün masrafları ödemek zorundadırlar. 

× Aklına Takılan Bir Şeyler mi var ?