Karayolları Trafik Kanunu

Karayollarında, can ve mal güvenliği yönünden trafik düzenini sağlamak ve trafik güvenliğini ilgilendiren tüm konularda alınacak önlemleri göstermek amacıyla 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çıkarılmıştır.

A-KURULLAR, KURULUŞLAR, KOMİSYONLAR, GÖREV VE YETKİLERİ

Karayolları Güvenliği Yüksek Kurulu : Kurul, Başbakan´ın başkanlığında yılda iki defa toplanır. Trafik Hizmetleri Başkanlığınca hazırlanarak, Karayolu Güvenlik Trafiği Kurulunca uygun görülen önerileri değerlendirerek karara bağlar ve kararlarının yaşama geçirilmesi için gerekli koordinasyon önemlerini belirler. Kurulun sekreterya görevi Emniyet Genel Müdürlüğüne aittir. 

Karayolu Trafik Güvenliği Kurulu : Kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanının başkanlığında ayda bir toplanır. Trafik hizmetlerinin çağdaş ve güvenli bir şekilde yürütülmesi amacıyla önerilen veya katılacak temsilcilerce önerilecek önlemlerin uygulana birliğini tartışarak karara bağlar. 

Emniyet Genel Müdürlüğü : Trafik Kanununa göre; araçları, araçlarda bulundurulması gerekli belge ve gereçleri, sürücüleri ve bunlara ait belgeleri, sürücülerin ve karayolunu kullanan diğer kişilerin, kurallara uyup uymadığını, trafik düzenlemelerinin ve çeşitli tesislerin yasa hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek, 
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek, 
El koyduğu trafik kazalarında trafik kazası tespit tutanağı düzenlemek, 
Trafik kazası sonucunda hastalanan veya yaralananların bakımlarını sağlayacak tedbirlerin, süratle alınmasına yardımcı olmak ve yakınlarına haber vermek, 
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek, 
Sürücünün belgelerini vermek, 
Ülke çapında taşıtların ve sürücülerin sicillerini tutmak, teknik ve hukuki değişikliklerini işlemek, istatistiki bilgileri toplamak ve değerlendirmek, 
Trafik kazalarının oluş nedenleri ile ilgili tüm unsurları kapsayan istatistik verileri ve bilgilerini toplamak, değerlendirmek, sonuçlarına göre gereken önlemlerin alınmasını sağlamak ve ilgili kuruluşlara teklifte bulunmak, 
Hasar tazminatı ödemelerini hızlandırmak amacıyla sigorta şirketlerince istenecek gerekli bilgi ve belgeleri vermek. 

Karayolları Genel Müdürlüğü : Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında can ve mal güvenliği yönünden gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yaparak önlemleri almak ve aldırmak, 
Tüm karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, yayınlamak ve kontrol etmek, projeleri incelemek ve onaylamak,
Trafik araç ve tekniğine ait görüş bildirmek, karayolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak,
Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarında, İçişleri Bakanlığı´nın uygun görüşü alınmak suretiyle, yönetmelikte belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırları belirlemek ve işaretlemek, 
Trafik kazalarının oluş nedenlerine göre verileri hazırlamak ve karayollarında gerekli önleyici teknik tedbirleri almak. 

Milli Eğitim Bakanlığı : Motorlu araç sürücülerinin yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak, özel sürücü kursu açılmasına izin vermek, bunları her safhada denetlemek,
Kurslarda eğitilenlerin sınavlarını yapmak, başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak,

Okul öncesi, okul içi ve okul dışı trafik eğitimini düzenleyen trafik genel eğitim planı hazırlamak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yaparak uygulamak.

Sağlık Bakanlığının Görev Ve Yetkileri : 
1.Karayollarında oluşan trafik kazalarıyla ilgili ilk/acil yardım hizmetlerini planlamak, uygulamak,
2.Trafik kazalarında yaralananların en kısa zamanda sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak üzere, İçişleri Bakanlığının ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün uygun görüşü de alınarak ilkyardım istasyonları kurmak, bu istasyonlara gerekli personeli, araç ve gereci sağlamak, 
3.Her ilde trafik kazaları için eğitilmiş sağlık personeli ile birlikte yeteri kadar ilk ve acil yardım ambulansı bulundurmak, 
4.Bu kanunla ve mevzuatla verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak, 
5.Üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, acil olarak kendilerine getirilen trafik kazası geçirmiş kişilere, Sağlık Bakanlığı tarifesini uygulamak suretiyle, vermiş oldukları hizmetlerinin bedelinin tamamını sigorta şirketlerinden tahsil etmek.

Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığının Görev Ve Yetkileri
Köy Yollarında; 
1.Trafik düzeni ve güvenliği açısından gerekli düzenleme ve işaretlemeleri yapıp, gerekli tedbirleri almak ve aldırmak, Yapım ve bakımdan sorumlu olduğu karayollarındaki tesisler için bağlantıyı sağlayarak, geçiş yolları yönünden izin vermek,
2.Yol güvenliği ile ilgili; kavşak, durak yeri, yol dışı park yeri, aydınlatma ve benzeri tesislerin projelerini incelemek ve gerekenleri onaylamak, 
3.Kaza analiz sonuçlarına göre, karayolu yapısı ve işaretlemeye dayalı kaza nedenlerini göz önünde bulundurmak ve gerekli tedbirleri almak,
4.Kanun ve yönetmeliklerle çıkarılan köy yolları için verilen trafikle ilgili diğer görevleri yapmak ile görevli ve yükümlüdür. 

Ulaştırma Bakanlığının Görev Ve Yetkileri :
Ulaştırma Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin görev ve yükümlülükleri: Bu kanun ve ilgili mevzuatla verilen hizmetleri yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak. Tescile bağlı araçların muayenelerini yapmak veya yaptırmak, muayene istasyonlarını denetlemek. 35.madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında tutanak düzenleyerek idari para cezası vermek ve bu maddede belirtilen idari tedbirleri almak, araçların ağırlık ve boyut kontrollerini yapmak veya yaptırmak ve denetlemek.

Orman Ve Çevre Bakanlığının Görev Ve Yetkileri :
Köy yolları için sayılan görev ve hizmetlerden zorunlu ve gerekli görülenler, orman yolları içinde geçerlidir. Ayrıca 2872 sayılı Çevre Kanunu ile yönetmelikler çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak ile görevli ve yükümlüdür. 

Belediye Trafik Birimlerinin Görev Ve Yetkileri :
1.Sorumlu olduğu yolun yapısını, trafik düzenini güvenliğini sağlayacak durumda bulundurmak; yol ve kavşak düzenlemeleri ile gerekli işaretlemeleri yapmak, 
2.Açık ve kapalı park yerleri, alt ve üst geçitleri yapmak, yaptırmak, işletmek/işletmesine izin vermek
3.Taşıt yollarında trafiği tehlikeye düşüren engelleri, gece veya gündüze göre kolayca görülebilecek şekilde işaretlemek ve ortadan kaldırmak, 
4.Karayolu yapısında, üzerinde yapılacak çalışmalarda gerekli tedbirleri almak, aldırmak, denetlemek 
5.Çocuklar için trafik eğitim tesisleri yapmak ve yapılmasını sağlamak ile görevli ve yükümlüdür.

B-İL VE İLÇE TRAFİK KOMİSYONLARI
İl Trafik Komisyonu,İllerde vali veya yardımcısının başkanlığında, Belediye, Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim, Karayolları ve Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna bağlı ilgili odanın temsilcileri; Valilikçe uygun görülen trafikle ilgili Üniversite, oda, vakıf ve kamuya yararlı Dernek veya kuruluşların birer temsilcisinden oluşur. 
İlçe Trafik Komisyonuİlçelerde kaymakamın başkanlığında, aynı kuruluşların yöneticileri veya görevlendirecekleri temsilcilerinden oluşur.
Görevleri;
1.İl sınırları içinde mahalli ihtiyaç ve şartlara göre trafik düzenini ve güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak, 
2.Trafiğin düzenli bir şekilde akımını sağlamak için alt yapı ve diğer hizmetleri ile ilgili tedbirleri almak, trafikle ilgili sorunları çözümlemek, bütün ülkeyi ilgilendiren Trafik Güvenliği Yüksek Kurulunun müdahalesini gerektiren hususları İçişleri Bakanlığı’na iletmek, 
3.Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzenini ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırabileceği yerler ile güzergahlarını tespit edip ve sayılarını belirlemek, 
4.Gerçek ve tüzel kişiler ile resmi ve özel kurum ve kuruluşlara ait otopark olmaya müsait boş alan, arazi ve arsaları geçici otopark yeri olarak ilan etmek ve bunların sahiplerine veya üçüncü kişilere işletilmesi için izin vermek,
NOT: İl Trafik Komisyonu Kararları valinin onayı ile yürürlüğe girer. İlçe Trafik Komisyonu Kararları İl Trafik Komisyonunca incelenip vali tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. İl ve ilçe trafik komisyonlarınca alınan kararlara resmi ve özel bütün kuruluşlar uymak zorundadır. 
C-KARAYOLLARI TRAFİK KANUNUYLA İLGİLİ YÖNETMELİKLER

1)Karayolları Trafik Yön. 
2)Trafik İşaretleri Hakkında Yön. 
3)Karayolları Kenarındaki Tesisler Hak. Yön. 
4)Araçların İmal Tadil Montajı Hak. Yön. 
5)Tehlikeli Maddelerin Taşınması Hak. Yön. 
6)Trafik Kuruluşlarıyla Personelin Görev ve Çalış. Yön. 
7)Trafik Para Cezalarının Tahsili Hak. Yön. 
8)M.T. S. K. Yön.
9)Çocuk Trafik Eğitim Parkları Yön. 
10)Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Yön.
11)Trafik Garanti Fonu Yönetmeliği.

× Aklına Takılan Bir Şeyler mi var ?